Voorwaarden


Wanneer u gebruik maakt van Familieadres.nl dan gaat u altijd akkoord met deze algemene voorwaarden. Familieadres.nl is een dienst die wordt aangeboden door murb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 08225054.

Deze algemene voorwaarden kunnen door murb te allen tijde worden aangepast, met of zonder berichtgeving. De laatste versie van de algemene voorwaarden vindt u op: http://familieadres.nl/docs/Voorwaarden.html .

Deze overeenkomst is niet overdraagbaar. Wijzigingen op deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen en gelden uitsluitend voor de betreffende overeenkomst. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Het niet naleven van deze algemene voorwaarden kan leiden tot stopzetting van de onderlinge overeenkomst.

Verantwoordelijkheden van u als klant

 1. U draagt persoonlijk zorg voor het correct instellen van de dienst. De werking van uw Familieadres.nl is mede hiervan afhankelijk.
 2. U geeft uw medewerking wanneer van u verlangt wordt dat u (technische) aanpassingen maakt om hiermee de door u gewenste kwaliteit van de gebruikerservaring te verbeteren.
 3. U geeft uw medewerking en bent bereid tot (technische) aanpassingen wanneer wordt geconstateerd dat uw account de dienst overmatig belast.
 4. U geeft uw gebruikersnaam en wachtwoord niet door aan anderen. Uw e-mailadres bij Familieadres.nl is persoonsgebonden.
 5. U gebruikt Familieadres.nl niet voor illegale doeleinden.
 6. U zult Familieadres.nl niet gebruiken voor het versturen van ongevraagde e-mail.
 7. U zult de dienst niet overmatig belasten. Mocht geconstateerd worden dat u de dienst overmatig belast, zal eerst contact met u gezocht worden per e-mail.

Duur en beƫindiging van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Opzeggen is slechts mogelijk door een e-mail te versturen naar opzeggen@familieadres.nl.
 3. Een opzegging dient minimaal 1 maand voor de einddatum van de overeenkomst binnen te zijn.
 4. Wanneer u uw overeenkomst met Familieadres.nl opzegt zal het e-mail adres inactief worden gemaakt op het moment dat de overeenkomst afloopt.
 5. Indien een eerdere stopzetting gewenst is zal er geen terugstorting van betaling plaats vinden.
 6. Indien het gebruik van Familieadres.nl in strijd is met deze voorwaarden heeft murb het recht om de overeenkomst te beƫindigen.

Vergoeding en betalingen

 1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% B.T.W..
 2. De betaling geschiedt vooraf per jaar. U wordt hieraan per e-mail herinnerd.
 3. murb behoudt zich het recht om prijswijzigingen voor het gebruik van Familieadres.nl door te voeren. Prijswijzigingen worden minimaal 1 maand van te voren per e-mail mede gedeeld.
 4. Als er een betalingsachterstand is van 3 maanden wordt uw e-mail adres afgesloten. U riskeert dan dat uw Familieadres.nl wordt vergeven aan een ander.
 5. Indien u voor afloop van de periode waarvoor de overeenkomst is gesloten nog niet heeft betaald, dan bent u in verzuim. Over het opeisbare bedrag zal in dat geval rente worden geheven van 1% per maand.
 6. Alle redelijke kosten die gemaakt worden om een achterstallige betaling te vorderen, zowel binnen- als buitengerechtelijk, zijn voor rekening voor u.

Herroepingsrecht

 1. U heeft tot veertien dagen na het aangaan van de overeenkomst als consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden.
 2. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht dient u een e-mail te sturen naar herroeping@familieadres.nl.
 3. Indien u reeds betaald heeft en u heeft recht op teruggaaf binnen het herroepingsrecht, dan zal murb dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, terugbetalen.

Kwaliteit van de dienstverlening en wijzigingen hierin

 1. Familieadres.nl is een betaalbaar product gericht op consumenten
 2. Een nabij 100% up-time wordt nagestreefd maar kan niet worden gegarandeerd
 3. murb neemt aan en vertrouwt er op dat versturende partijen correcte e-mailtransacties ondersteunen zoals gedefinieerd in RFC 5321. Hierin wordt ondermeer bepaald dat berichten automatisch opnieuw worden aangeboden aan de ontvanger wanneer directe aflevering niet slaagt.
 4. Tijdelijke stopzetting van Familieadres.nl, voor bijvoorbeeld onderhoud, mag door murb op ieder moment gedaan worden.
 5. Aanpassingen in de dienstverlening van Familieadres.nl mag door murb op ieder moment gedaan worden.
 6. Wijzigingen in de prijs van Familieadres.nl mag door murb op ieder moment gemaakt worden.
 7. Permanente stopzetting van Familieadres.nl mag door murb gedaan worden. Dit zal dan minimaal 3 kalendermaanden van te voren worden aangekondigd op zowel de website als per email. murb zal er naar streven, maar kan niet garanderen, dat de e-mailadressen voor de afnemers worden behouden.

Privacy

 1. Familieadres.nl geeft slechts berichten door, de inhoud van de berichten wordt niet gelezen, noch door mensen, noch door machines, agents, scanners e.d.
 2. Indien de mogelijkheid bestaat tot automatische filtering en/of beoordeling van e-mails dan dient u hier expliciet toestemming voor te hebben gegeven en dit vormt dan een uitzondering op het voorgaande lid dat machines, agents en scanners de berichten niet inhoudelijk lezen.
 3. Slechts de verkeers- en locatiegegevens, zoals bepaald in de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens, worden bijgehouden in een logboek.
 4. Het logboek wordt slechts geopend om de volgende redenen:
 5. opsporing van problemen gerelateerd aan het functioneren van Familieadres.nl
 6. verplichting tot meewerken aan een vordering zoals bedoeld in Artikel 13.4 van de Telecommunicatiewet.5. Wanneer u de site op http://familieadres.nl bezoekt kunnen applicaties van derden actief zijn die informatie over de bezoekers verzameld (gebruikers analyse, sociale media plug-ins).

Aansprakelijkheid

 1. murb aanvaardt slechts de wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding en uitsluitend voor zover dat uit dit artikel blijkt.
 2. murb gebruikt diensten van derde partijen voor het leveren van Familieadres.nl. Over het falen van deze afhankelijkheden kan murb weinig tot geen invloed uitoefenen. murb kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit het falen van deze derde partijen.
 3. De totale aansprakelijkheid van murb in geval van toerekenbare tekortkomingen in de naleving van deze overeenkomst is beperkt tot een vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).
 4. Nimmer is murb aansprakelijk voor schade ontstaan doordat u de door murb gevraagde gegevens niet correct, danwel niet volledig heeft geleverd.
 5. Nimmer is murb aansprakelijk voor schade ontstaan door tijdelijke afsluitingen.
 6. Nimmer is murb aansprakelijk voor schade ontstaan door afsluiting van bepaalde tijd als gevolg van niet nakomen van de bepalingen in deze voorwaarden door u als klant.
 7. Nimmer is murb verantwoordelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie en schade aan materialen of programmatuur van derden.
 8. Nimmer kan murb aansprakelijk gehouden worden voor de door klanten van Familieadres.nl verstuurde berichten.
 9. Nimmer kan murb aansprakelijk worden gehouden voor de schade ontstaan door de onbereikbaarheid van de klant. Minimaal 1 van de opgegeven e-mail adressen dient te werken en met enige regelmaat te worden gecontroleerd.
 10. Nimmer kan murb aansprakelijk worden gehouden wanneer een bericht niet aankomt doordat deze gemarkeerd is als ongewenst.

Overmacht

 1. murb is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.
 2. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt, naast wat hieromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, ook begrepen: storingen in het internet, storingen bij providers, ziekte, stakingen, uitval van elektriciteit, uitval van hardware, pogingen van derden uitval of onbereikbaarheid van een site te bewerkstelligen, een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, enz.

Verder

E-mail is een goed gedocumenteerde manier van gegevensuitwisseling, waarbij zelfs in het protocol rekening is gehouden met falen van (sub)systemen. Zolang alle betrokken partijen systemen gebruiken die zich correct houden aan het e-mailprotocol RFC 5321 dan is er weinig tot geen reden tot zorgen over de aankomst van een bericht. In het protocol wordt dringend aanbevolen dat de software verantwoordelijk voor het bezorgen toch zeker 4-5 dagen lang probeert het bericht alsnog te bezorgen.

Vragen over de Algemene voorwaarden kunnen gesteld worden op e-mail adres: info@familieadres.nl .

Photo by Evil Erin

background by Evelin Erin
+